همه ی زخم ها شفا می یابند همه ی آرزوهابراورده می شوند همه ی رویا ها به راه خواهند امد
جمعه بیست و هفتم 10 1387
X